• facebook
  • twitter
  • linkedin

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GRENZELOOSGEREGELD
 
Artikel 1. DEFINITIES

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die Advertenties plaatst op de Website en daartoe een Advertentiecontract aangaat met Grenzeloosgeregeld.nl.

Advertentie: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames (onder meer in de vorm van banners, buttons, geluid en beeld) van welke aard dan ook, welke gepubliceerd worden op de Website.

Advertentiecontract: een Overeenkomst strekkende tot het plaatsen van Advertenties op de Website.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Grenzeloosgeregeld.

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Grenzeloosgeregeld.

Grenzeloosgeregeld: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Lead: informatie over natuurlijke en rechtspersonen betreffende een offerteaanvraag
afkomstig uit de database van de Website, welke informatie als direct marketing instrument gebruikt kan worden door Cliënt.

Overeenkomst: het geheel van – al dan niet schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische wijze – gemaakte afspraken tussen Cliënt en Grenzeloosgeregeld, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden.

Website: www.Grenzenloosgeregeld.nl.


Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Grenzeloosgeregeld en Cliënt, betreffende door Grenzeloosgeregeld ten behoeve van Cliënt te verlenen diensten. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Grenzeloosgeregeld en Overeenkomsten tussen Grenzeloosgeregeld en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2 De Algemene Voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
-Bijzondere voorwaarden voor Adverteerders;
 Bijzondere voorwaarden voor het ophalen van Leads.
De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een Overeenkomst.

2.3 Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Grenzeloosgeregeld toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via de Website.

2.4 Alle aanbiedingen van Grenzeloosgeregeld zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van Grenzeloosgeregeld wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

2.5 Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk - waaronder begrepen per e-mail - zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.6 Grenzeloosgeregeld is te allen tijde gerechtigd de tekst van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Grenzeloosgeregeld aan Cliënt.

2.7 Indien enig beding, deel uitmakende van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst  nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden c.q. de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.8 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing.


ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Grenzeloosgeregeld en Cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of Overeenkomst door Grenzeloosgeregeld retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Grenzeloosgeregeld op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt. Het enkele feit dat Grenzeloosgeregeld een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Cliënt geldt als bewijs van een mondelinge opdracht.

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden of door de voltooiing van de overgekomen dienst.

3.3 De Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden.

3.4 De Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden. De Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Grenzeloosgeregeld de Overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

3.5 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

3.6 Grenzeloosgeregeld kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen en beëindigen in de navolgende gevallen:
- bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt;
- bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt;
- bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt;
- bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt;
- bij ontbinding van Cliënt;
- bij overlijden van Cliënt;
- bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen.
Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden Grenzeloosgeregeld hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

3.7 Partijen zullen wegens een opzegging conform dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.8 Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 6.3 is alsdan van toepassing.

3.9 Indien Cliënt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Grenzeloosgeregeld vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.


ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING 

4.1 Grenzeloosgeregeld bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de Overeenkomst.

4.2 Indien, voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Grenzeloosgeregeld gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan drie weken nadat Grenzeloosgeregeld Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.

4.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4 Indien de automatische incasso niet slaagt, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van Grenzeloosgeregeld had moeten zijn bijgeschreven. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten - verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op het meerdere van 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 250 (tweehonderd vijftig Euro).

4.5 Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Grenzeloosgeregeld is ontvangen.

4.6 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.


ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

5.1 Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.


ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 Grenzeloosgeregeld zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien schade ontstaat  doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Grenzeloosgeregeld daarvoor niet aansprakelijk. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Grenzeloosgeregeld die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Grenzeloosgeregeld - behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Grenzeloosgeregeld - beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste twaalf maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Grenzeloosgeregeld aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft beëindigd;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Algemene Voorwaarden.

6.2 Aansprakelijkheid van Grenzeloosgeregeld voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Indien Cliënt van mening is dat zijdens Grenzeloosgeregeld sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Grenzeloosgeregeld gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grenzeloosgeregeld in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Grenzeloosgeregeld meldt.

6.5 Grenzeloosgeregeld is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door Grenzeloosgeregeld geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart  Grenzeloosgeregeld tegen aanspraken van derden terzake.

6.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Grenzeloosgeregeld in verband met het verrichten van werkzaamheden door Grenzeloosgeregeld, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

6.7 Cliënt vrijwaart Grenzeloosgeregeld voor aanspraken van derden, medewerkers van Grenzeloosgeregeld daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.8 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Grenzeloosgeregeld beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door Grenzeloosgeregeld. Cliënt vrijwaart Grenzeloosgeregeld en zal Grenzeloosgeregeld volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


ARTIKEL 7 OVERMACHT 

7.1 Indien Grenzeloosgeregeld tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Grenzeloosgeregeld is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens Grenzeloosgeregeld of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Grenzeloosgeregeld, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Grenzeloosgeregeld liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij Grenzeloosgeregeld zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.


ARTIKEL 8. HOOFDELIJKHEID 

8.1 Indien een Overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle Overeenkomsten  is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


ARTIKEL 10. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ADVERTEERDERS 

10.1 Voor het plaatsten van Advertenties betaalt de Adverteerder een vergoeding op basis van budget, tijdsduur, aantal pageviews en/of geregistreerd omzetvolume van de Adverteerder tegen het tarief dat is overeengekomen in hetAdvertentiecontract.
10.2 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen verkrijgt de Adverteerder geen exclusiviteit. Op de Website kunnen derhalve ook advertenties geplaatst worden van concurrenten van de Adverteerder.
10.3 Grenzeloosgeregeld zal de te adverteren tekst c.q. het te adverteren beeld en/of geluidsmateriaal (proefdruk) aan de Adverteerder overhandigen of anderszins ter beschikking stellen ter goedkeuring. De Adverteerder dient binnen 2 werkdagen of, indien een andere termijn schriftelijk is overeengekomen binnen deze termijn, aan de Grenzeloosgeregeld eventuele fouten of verbeteringen mede te delen. Indien niet binnen deze termijn door de Cliënt is gereageerd op de proefdruk, geldt deze als door de Adverteerder goedgekeurd.
10.4 Grenzeloosgeregeld is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van Grenzeloosgeregeld kan leiden. Deze bevoegdheid van Grenzeloosgeregeld geldt eveneens voor Advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
10.5 Indien Advertenties aan de bezoeker van de Website de mogelijkheid bieden te reageren zal Grenzeloosgeregeld voor zover doorzending overeengekomen is, met betrekking tot de doorzending van reacties de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid - ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties - is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.6 De Adverteerder dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Grenzeloosgeregeld. Indien naar het oordeel van Grenzeloosgeregeld het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.
10.7 De Adverteerder heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige (elektronische) afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van Grenzeloosgeregeld.
10.8 Grenzeloosgeregeld neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, foto’s, elektronische bestanden, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal gedurende de looptijd van het Advertentiecontract.  Grenzeloosgeregeld heeft het recht om na afloop van het Advertentiecontract  het genoemde materiaal te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.
10.9 Op het plaatsen van Advertenties zijn de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van toepassing die beschikbaar zijn voor downloaden en afdrukken via de Website.


ARTIKEL 11. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET OPHALEN VAN LEADS 

11.1 Cliënt is verplicht om erop toe te zien dat derden die door hem worden ingeschakeld bij de benadering van personen of bedrijven waarop een Lead betrekking heeft zich aan alle toepasselijke Algemene Voorwaarden zullen houden.
11.2 Cliënt verklaart en erkent hierbij dat de afgenomen Leads uniek zijn en op geen enkele wijze kunnen worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat de Leads het exclusieve eigendom zijn van Grenzeloosgeregeld en dat altijd zullen blijven. Alle rechten met betrekking tot de Leads berusten bij uitsluiting bij Grenzeloosgeregeld. Cliënt verklaart en erkent dat hij geen recht heeft op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van Grenzeloosgeregeld of van enige van de producten of diensten van Grenzeloosgeregeld in welke vorm dan ook.
11.3 Cliënt is er zich van bewust dat de Leads waardevolle en vertrouwelijke informatie bevatten. De van de Leads deel uitmakende persoonsgegevens zullen dan ook niet door Cliënt worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van Cliënt, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
11.4 Cliënt gaat ermee akkoord dat aan bestanden van Leads controlegegevens zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.
11.5 De gegevens van Leads welke positief op een benadering door Cliënt hebben gerespondeerd, mogen door Cliënt naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt echter uitsluitend in overeenstemming met de met Grenzeloosgeregeld overeengekomen doelstelling.
11.6 Klachten en/of opmerkingen van een Lead over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door Grenzeloosgeregeld voor de overeengekomen doelstelling, zullen door Cliënt binnen een week schriftelijk aan Grenzeloosgeregeld worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen.
11.7 Indien Cliënt constateert dat de Lead feitelijke onjuistheden bevat, dienen deze zo spoedig mogelijk na ontvangst door Cliënt schriftelijk aan Grenzeloosgeregeld te worden gemeld.
11.8 Cliënt zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.
11.9 Cliënt erkent dat schending van de op de Overeenkomst voor de doorgifte van Leads van toepassing zijnde voorwaarden Grenzeloosgeregeld onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaart aan Grenzeloosgeregeld in geval van een tekortkoming een boete te betalen van duizend euro (€ 1.000) per schending, onverminderd het recht van Grenzeloosgeregeld op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan Grenzeloosgeregeld toekomende rechten.
11.10 Cliënt  zal Grenzeloosgeregeld vrijwaren van, en Grenzeloosgeregeld beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van de Leads door Cliënt.
11.11 In geval van door Cliënt uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft Grenzeloosgeregeld de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Cliënt heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door Grenzeloosgeregeld krachtens de Overeenkomst worden verwerkt.
11.12 Grenzeloosgeregeld zal op eerste verzoek Cliënt informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
11.13 Cliënt zal, gelijk Grenzeloosgeregeld, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Cliënt stelt Grenzeloosgeregeld in staat om op eerste verzoek van Grenzeloosgeregeld de getroffen maatregelen te inspecteren.
11.14 Indien Cliënt in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Grenzeloosgeregeld bewerkt of doet bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Cliënt zal in een land buiten de Europese Unie de gegevens van Grenzeloosgeregeld slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van Grenzeloosgeregeld.
11.15 De geheimhoudingsplicht van Cliënt, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of (c) wanneer een door Grenzeloosgeregeld aangewezen functionaris aan Cliënt de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten